Murár 2015

Medzinárodná súťaž Murár 2015

V dňoch 30. marca až 1. apríla 2015 si žiaci na pôde Strednej odbornej školy, Nábrežie mládeže 1 v Nitre zmerali sily v rámci 22. ročníka medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore murár. Súťaž s názvom MURÁR 2015 podporuje aj spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, najväčší výrobca tehliarskych výrobkov na Slovensku.

Súťaž je určená pre žiakov 1. a 2. ročníka učebného odboru murár a študijného odboru operátor stavebnej výroby. Každoročne sa do nej prihlasujú dvojčlenné družstvá zo stredných odborných škôl. Súťaž tradične pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Ani tento rok tomu nebolo inak. Súťažiaci najskôr preukázali svoje teoretické vedomosti formou testu a potom nasledovala praktická časť. Ich úlohou bolo vymurovanie špecifického fragmentu z tehál zo stavebného systému Porotherm. Výsledok ich úsilia zhodnotila trojčlenná komisia.

 

Družstvá zo Slovenska, Česka i Maďarska

Predsedom komisie bol Martin Frkáň, aplikačný technik spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne. Ďalší dvaja vyžrebovaní členovia poroty pochádzali zo zúčastnených škôl. Jedným z nich bol Pavol Bielik, majster odbornej výchovy zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka zo Žiliny. Druhým bol Milan Chochol, majster odbornej výchovy zo SOŠ Dobšiná. Pri hodnotení povrchovej úpravy murovaného fragmentu, doplnil komisiu aplikačný technik spoločnosti Baumit, Koloman Bajnovič. Porota dozerala nielen na dodržiavanie technologických postupov, ale aj na čistotu pracoviska a časový limit. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 12 dvojčlenných družstiev zo stredných odborných škôl zo Slovenska, Česka i Maďarska. Komisia pri hodnotení zohľadňovala päť kritérií: pri murovaní s tehlou POROTHERM PROFI, skúmala pravý uhol, vodorovnú a zvislú rovinu a zvislé škáry. Pri murovaní režného muriva hodnotila dodržanie rozmerov podľa výkresovej dokumentácie i presnosť osadenia klenby. Pozornosť sústredila aj na omietku a celkový vzhľad múru. Dôležitým kritériom bolo tiež dodržiavanie BOZP a zvládnutá teoretická časť v podobe testu.

 

Po vyhodnotení výsledkov komisia určila nasledovných víťazov:

1. miesto  SOŠ Nábrežie mládeže 1, Nitra

                 Luzar Štefan

                 Moravec Daniel

 

2. miesto SOŠ sv.Jozefa Robotníka, Žilina

                 Šebeňa Roman

                 Greguš Jozef   

 

3. miesto  SOŠ drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

                 Beleš Milan

                 Lipták Dušan

 

Investícia do budúcnosti

Súťaž je dobrou príležitosťou pre priamy kontakt študentov s najmodernejšími murárskymi technológiami a výrobkami. Ide o jeden zo spôsobov, akým si budujú do budúcnosti návyk k systematickému vzdelávaniu a zvyšovaniu svojej odbornosti. Významnou pomocou a usmernením boli pre študentov aj prednášky a praktické ukážky murovania v podaní technických pracovníkov spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne.Vzdelávanie odbornej verejnosti v oblasti navrhovania a realizácie stavieb je jedným z dlhodobých záujmov spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne Tradične venujeme pozornosť príprave žiakov odborných škôl, a to aktívnou podporou súťaží zručností. Je v našom záujme, aby sa výrobky Porotherm spájali s kvalitou práce realizátorov, ktorí s nimi pracujú,“ povedal Ing. Ivan Vozárik, technicko-obchodný zástupca spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o. Okrem poskytnutia murovacieho materiálu spoločnosť zabezpečila praktické a hodnotné ceny pre výhercov.

 

Jedným z cieľov súťaže pre stredoškolákov je tie propagácia študijného odboru murár. Na súčasnom stavebnom trhu je totiž veľmi citeľný nedostatok kvalifikovaných odborníkov. Organizátori sa preto v dlhodobom horizonte snažia zvýšiť záujem o túto profesiu, ktorá je žiadaná na trhu práce. „Bez spolupráce a sponzorstva firmy Wienerberger by sa súťaž takej úrovne a obsadenia dala zorganizovať len veľmi ťažko. Preto patrí vedeniu firmy poďakovanie. Naša škola môže takouto formou propagovať profesiu murár, ktorá je na trhu práce žiadaná. Zo strany žiakov je však o ňu stále malý záujem,“ uviedla Ing. Ľubica Hlaváčová riaditeľka SOŠ Nábrežie mládeže 1 v Nitre. K príprave a organizácii súťaže preto organizátori pristupujú veľmi svedomito. Na účasť pravidelne prizývajú aj odborné školy zo zahraničia a systematicky budujú dobré vzťahy s partnerskými inštitúciami. Žiaci sa tak môžu lepšie porovnať so svojimi rovesníkmi aj za hranicami Slovenska. A nielen to. Prvých 5. družstiev automaticky postúpilo na Celoštátnu súťaž SUSO – SKILLS Slovakia, ktorá sa bude konať na výstavisku Agrokomplex Nitra 17. – dňa 18. 4.2015.

Murár 2015
Murár 2015
Murár 2015

Príbuzné články na inšpiráciu