Odfoť svoj vysnívaný dom

Pošlite nám 3 fotky svojho domu a vyhrajte lákavé ceny

Odfoť svoj vysnívaný dom

Pošlite nám 3 fotky Vášho domu a vyhrajte krásne ceny - dekoratívne misky od sochára Františka Hubeka, hodnotné kupóny, fotoknihu, fotoobrazy, keramického kohúta na strechu... 

Podmienky fotosúťaže
„Odfoť svoj vysnívaný dom“
1. Témou súťaže je záber stavby, alebo hotového domu - nie je dôležité či si amatér alebo profesionál. Konečný výber výherných fotografií uskutoční porota. Ceny do fotosúťaže daruje Wienerberger slovenské tehelne, spol. s.r.o. a CEWE a.s. a  Víťazné fotografie budú prezentované podľa potreby na stránke wienerberger.sk  CEWE fotosúťaží, vo Fotolab blogu a prostredníctvom Facebooku Fotolabu. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom.
 
2. Každý súťažiaci musí byť zaregistovaný na výstavách Coneco v Bratislave a ABC stavebníctva v Prešove a môže poslať minimálne 3 a maximálne 10 fotografií, na ktoré má neobmedzené autorské práva a práva na použitie, a ktoré nie sú v rozpore s právnymi predpismi krajiny, z ktorej účastník pochádza ani s právnymi predpismi Európskej únie alebo s osobnými právami zobrazených osôb. Fotografie je možné nahrať v termíne od 22.3.2017 do 30.10.2016. Fotografie musia mať minimálne rozmery 640 x 480 pixelov a veľkosť súboru môže byť maximálne 20 MB. Je možné nahrať fotografie len vo formáte jpg, ostatné formáty sa nebudú dať nahrať.
 
3. Účasťou v súťaži poskytuje súťažiaci spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne, spol. s.r. o. a CEWE a.s. neobmedzené a neodvolateľné používateľské práva na použitie nahratých fotografií na PR účely aj v originálnej kvalite. To zahŕňa možnosť uverejnenia, kopírovania, distribúcie a zobrazovania za účelom prezentácie spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne, spol. s.r. o.a CEWE a.s.. Toto sa môže diať výlučne v spojení s fotosúťažou a s ňou súvisiacou komunikáciou, na ktorej sa súťažiaci zúčastňuje. Tento súhlas zahŕňa použitie poskytnutých fotografií na:
  • Prezentáciu na výstavách
  • Zverejňovanie na internete a sociálnych sieťach
  • Zahrnutie v iných publikáciách, vrátané publikovania tretími stranami v tlačových správach
  • Prezentáciu výsledkov
4. Účasťou v súťaži účastník potvrdzuje, že je autorom nahratých fotografií a má teda neobmedzené práva na ich použitie. Účastník ďalej potvrdzuje, že na jeho nahraté fotografie sa nevzťahujú žiadne ďalšie nároky, obzvlášť že všetky identifikovateľné osoby na snímkach vyjadrili svoj súhlas s hore uvedeným použitím a že týmto použitím nebudú dotknuté žiadne vlastnícke práva. Týmto je Wienerberger slovenské tehelne, spol. s.r.o. a CEWE a.s. oslobodené od prípadných nárokov tretích strán.
 
5. Účastník súhlasí s tým, že jeho meno bude uvedené ako meno autora.
 
6. Za zverejnenie fotografií v rámci podmienok zverejnenia nebude vyplatený žiadny honorár alebo kompenzácia.
 
7. Odvolanie fotografií zo súťaže môže uskutočniť účastník kedykoľvek žiadosťou na mailovú adresu olga.szontaghova@tondach.sk
 
8. Zoznam výhier je uvedený na súťažnej stránke v príslušnej sekcii. Usporiadateľ fotosúťaže zverejní mená  výhercov, ktorí získajú uvedené výhry. Výhercami sa stávajú po splnení ostatných podmienok podľa týchto pravidiel tí súťažiaci, ktorých fotografie vybral usporiadateľ. Mená výhercov budú zverejnené v na to určenej sekcii na súťažnej stránke.
 
9. Usporiadateľ bude výhercov kontaktovať e-mailom. V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže výhercu kontaktovať a výherca sa neozve sám na základe informácií o vyhlásení výsledkov, stráca nárok na výhru.
Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie usporiadateľa svoje osobné údaje potrebné na overenie jeho totožnosti. Po spoľahlivom zistení totožnosti Usporiadateľom sa tento Súťažiaci stáva výhercom. Výhercovia v Súťaži sú povinní, na požiadanie Usporiadateľa, vierohodným spôsobom preukázať, že sú vlastníkom súťažnej fotografie, v opačnom prípade strácajú nárok na výhru. V prípade, že výhercovia neposkytnú usporiadateľovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu Pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Usporiadateľ bude postupovať pri určovaní výhercov podľa poradia Súťažiacich určeného porotou. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto Pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito Pravidlami stáva osoba určená podľa poradia Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto Pravidiel.
Usporiadateľ bude zasielať vecné výhry vždy po dohode s Výhercom.
 
10. Zaslaním fotografií do súťaže vyjadruje účastník súhlas s podmienkami súťaže. Domáhanie sa nárokov právnou cestou je vylúčené.
 
 

Príbuzné odborné články